نمایش تمام مطالبی که دارای برچسب طبیعی کننده هستند

PrecipitFX

این برنامه اثرات باران و برف را روی باند بسیار طبیعی جلوه میدهد همچنین دود حاصل که از موتور هواپیما خارج میشود را بسیار واقعی تر نشان میدهد دانلود از...

۲

REX

نام REX ، که در حقیقت نام اصلی گروه تولید کننده است ، میان کاربران ایرانی شبیه ساز پرواز بعنوان یک ” طبیعی کننده آب و هوا ” مصطلح شده...